Les hommes dans l‘éducation non formelle des enfants

Conférence à la Maison du Savoir de l’Université de Luxembourg

Leif Dammen an Hären,

Mir invitéieren Iech ganz häerzlech op d’Konferenz „Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung“,

déi en Donneschdeg, den 21. Juni 2018 vun 9.00 bis 16.00 Auer an der Maison du Savoir um Campus Belval,

11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette - wäert stattfannen.

An der Annex fannt Dir de Programm an en Umeldungsformulaire.

Umeldunge si bis den 8. Juni 2018 un infoMann (info@infomann.lu oder 27 49 65 65 (Fax)) ze adresséieren.

Fir weider Informatiounen sti mir Iech och gären ënnert der Telefonsnummer 27 49 65 21 zur Verfügung.

D’Konferenzsprooche si Lëtzebuergesch an Däitsch. Virmëttes gëtt eng Iwwersetzung a franséischer Sprooch offréiert.

D’Konferenz gëtt am Sënn vum modifizéierte Jugendgesetz als Formatioun Continue (6 St.) unerkannt (Validation no. 2018_04-ANB_28).

InfoMann an de PraxisBüro


Mesdames et Messieurs,

Nous sommes heureux de vous inviter à notre conférence „Les hommes dans l‘éducation non formelle des enfants“

qui aura lieu le jeudi 21 juin de 9h00 à 16h00 à la Maison du Savoir sur le Campus Belval de l’Université de Luxembourg, 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette.

Veuillez trouver ci-joint le programme ainsi que le formulaire d’inscription.

Nous vous serions grés de vous inscrire jusqu’au 8 juin 2018 inclus auprès d’InfoMann (e-mail: info@infomann.lu ou fax: +352-27 49 65 65). Pour plus d’informations, prière de nous contacter au 27 49 65 21.

La conférence se déroulera en luxembourgeois et en allemand. Une traduction française sera proposée le matin uniquement.

La conférence sera reconnue comme Formation Continue (6 St.) (Validation no. 2018_04-ANB_28).

Venez nombreux !

InfoMann et le PraxisBüro

  • Mis à jour le 25-05-2018